26 marca 2019. imieniny: Teodor, Emanuela, Larysa
Aktualności
Informacje na temat nowych zasad odbioru śmieci na terenie Gminy Raciążek

Szanowni Mieszkańcy!

 

 

            Od 1 lipca 2013 r. za odbiór odpadów i zagospodarowanie odpadów komunalnych odpowiedzialna będzie Gmina Raciążek.

            Właściciele nieruchomości są zobowiązani do wyposażenia nieruchomości w pojemniki na odpady komunalne,gromadzenia w odpowiednich pojemnikach wytwarzanych odpadów, a w szczególności do ich segregacji.

            Pojemnik na odpady niesegregowane ( co najmniej jeden pojemnik 120 l na każda nieruchomość) właściciel nieruchomości zobowiązany jest nabyć we własnym zakresie lub za dodatkową opłatą zlecić jego nabycie przedsiębiorcy, wyłonionemu w drodze przetargu. Pojemniki (worki) na odpady segregowane wliczone zostały w opłatę uchwaloną przez Radę Gminy.

            W załączniku przekazuję deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, którą należy zwrócić do Urzędu Gminy w Raciążku (pokój nr 3), w godzinach pracy Urzędu, w terminie do 25 kwietnia 2013 r., lub:

- przesłać za pośrednictwem poczty,

- przesłać drogą mailową na adres: ug.raciazek@wp.pl w sposób opatrzony kwalifikowanym podpisemelektronicznym ( w terminie jak wyżej)

            Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty i pobierana będzie od wszystkich osób wytwarzających odpady komunalne w nieruchomościach zamieszkałych.

Ustalono następujące stawki opłaty:

1) 6zł/m-c od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny,

2) 12zł/m-c od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

            Ustalono, że opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się miesięcznie, do ostatniego dnia miesiąca, w którym powstał obowiązek uiszczenia opłaty. Termin pierwszej opłaty upłynie w dniu 31.07.2013 r. i obejmuje okres od dnia 1.07.2013 r. Opłatę należy uiścić w kasie Urzędu Gminy w Raciążku lub na konto KBS Nr 57 9537 0000 0050 1640 2000 0001.

            Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych z obszarów zabudowy budynkami jednorodzinnymi:

1) niesegregowane odpady komunalne – raz na dwa tygodnie,

2) odpady ulegające biodegradacji – raz na dwa tygodnie,

3) papier i tektura – raz w miesiącu,

4) tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe – raz w miesiącu,

5) szkło i opakowania szklane – raz w miesiącu.

            Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych z obszarów zabudowy budynkami wielorodzinnymi:

1) niesegregowane odpady komunalne – raz na dwa tygodnie,

2) odpady ulegające biodegradacji – raz na dwa tygodnie,

3) papier i tektura – raz w miesiącu,

4) tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe – raz w miesiącu,

5) szkło i opakowania szklane – raz w miesiącu.

            Właściciele nieruchomości do 1 lipca 2013 r. powinni podjąć działania celem wypowiedzenia obecnych umów na odbieranie odpadów komunalnych, zawartych indywidualnie z firmą komunalną. Niezbędne jest sprawdzenie w obecnej umowie terminu wypowiedzenia i w stosownym czasie rozwiązanie tejże umowy. Do niniejszej informacji dołączamy wzór pisma dot. wypowiedzenia przez mieszkańców umowy w zakresie odpadów komunalnych.

            Ponadto w załączniku przekazuję wzór oświadczenia w sprawie zaopatrzenia się w pojemnik do zbierania niesegregowanych odpadów komunalnych, które należy złożyć wraz z deklaracją o wysokości opłaty do Urzędu Gminy w Raciążku.

            Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest podstawą naliczenia opłaty, bez potrzeby wzywania do jej uiszczenia.

 DEKLARACJA.pdf
« powrót